CONCURS TITULARIZARE
Bucuresti - Ilfov , Popesti Leordeni
25-05-2022

NESPECIFICAT

  • Mobilitatea postului Locatie stabila
  • Nivel studii Calificat

ANUNȚ
Consiliile de administrație ale, SCOLII PRIMARE APOLLO KIDS,GRADINITEI RITA VEVERITA,SCOLII METROPOLITANE ARC, anunță organizarea concursului de titularizare,prin asociere cu SCOALA PRIMARA SINCRON,,Calea Vitan nr 206-208,sector 3pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
1. 2 posturi educatoare titularizabile
2. 4 posturi invatatori titularizabile
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 6 iunie între orele 9-15
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 6 iunie
3. Proba practică/inspecția specială la clasă 7–8 iunie
4. Proba scrisă -9 iunie,afisarea rezultatelor
5. Depunerea contestațiilor -9 iunie
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 10 iunie
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2012 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
11) Cazier si Certificat de integritate
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.

Telefon

Mesaj

Utilizatorul 22269

Anuleaza
263
ID: 2035316

Utilizatorul 22269
Vezi toate anunturile
Trimite mesaj Salveaza anuntul Raporteaza anuntul

Anunturile similare

ID: 2035316
263
Raporteaza